Games Sessions

9-10.30am @ Webber

 • Divyaish

 • Suprabath

 • Daniel

 • Akash

 • Patrick

 • Max

 • Hayden

 

10.30-12noon @ Webber

 • Anish

 • Purab

 • Rishi

 • Pranav

 • Oliver DP

 

12-1.30pm @ Webber

 • Oliver

 • Nishita

 • Sasank

 • Varun

 • Akshay

 

4-5.30pm @ Webber  

 • Jaiveer

 • Rishit

 • Nimal

 • Leo

 • Meghana

 • Sourish

 • Disha

 • Keshav

 • Shankar

 

5.30-7pm @ Webber

 • Shamika

 • Ishaan

 • Aditya Yogesh

 • Nithu

 • Varad

 • Aryan D

 • Hanshika

 • Sai Kaushik